menu Polskie Towarzystwo chorób cywilizacyjnych
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
mail
Polskie Towarzystwo chorób cywilizacyjnych

Strategia redukcji szkód, jako nowoczesne podejście postępowania z pacjentami uzależnionymi od nikotyny po niepowodzeniu farmakoterapii nikotynizmu – stanowisko Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

Wstęp

Uzależnienie od tytoniu jest chorobą i jak każda choroba powinno być leczone zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Według badań Eurobarometru opublikowanych w 2017 r., ponad jedna czwarta (26%) Europejczyków powyżej 15 lat pali różnego rodzaju wyroby tytoniowe, a 33% osób w wieku 25-39 lat to palacze. [1] Kolejne 20% badanych twierdzi, że paliło w przeszłości, ale obecnie przestało. W latach 2006-2017 nastąpił sześcioprocentowy spadek odsetka osób palących. Jednak obserwowane są niepokojące tendencje dotyczące poszczególnych grup wiekowych. Zaobserwowano, że w przypadku Europejczyków w wieku 15-24 lat, w porównaniu z rokiem 2006 r., do palenia przyznaje się o 4% więcej respondentów (wzrost z 25% do 29%).

Najczęściej podawane szacunki mówią, że każdego roku ponad 700 000 Europejczyków umiera z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu, a. długość życia osób palących jest średnio o dziesięć lat krótsza niż osób niepalących [2] Ostatni raport Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study z 2020 roku mający na celu analizę wpływu narażenia na czynniki ryzyka, na zdrowie ludzkie pokazał, że nikotynizm jest najważniejszą przyczyną zgonów u mężczyzn i szóstą co do istotności u kobiet na całym świecie. [3] Globalnie nikotynizm powoduje 8,7 miliona zgonów, co stanowiło około 15% wszystkich zgonów w roku 2019. 

Zarówno czynne, jak i bierne narażenie na dym papierosowy predysponuje do rozwoju miażdżycy i występowania incydentów sercowo-naczyniowych takich jak zawał serca czy udar mózgu. Nikotynizm przyczynia się również do zwiększenia ryzyka chorób płuc, licznych nowotworów oraz innych chorób cywilizacyjnych. Wykazano, że najważniejsze aspekty, na które oddziałuje dym papierosowy to: upośledzenie funkcji wazomotorycznych, inicjacja reakcji zapalnej, niekorzystna modyfikacja profilu lipidowego, dysfunkcja płytek krwi, zmiany stężeń czynników krzepnięcia, zaburzenia fibrynolizy oraz uszkodzenie DNA komórek.

Aktualne zalecenia odnośnie leczenia nikotynizmu

Całkowite zaprzestanie używania tytoniu powinno być zalecane wszystkim osobom palącym. Interwencja odnośnie palenia papierosów leży w gestii i obowiązku wszystkich pracowników systemu opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby osoby palące były traktowane jak pacjenci zmagający się z uzależnieniem, a zapewniona im pomoc obejmowała nie tylko edukację odnośnie szkodliwości palenia i korzyści płynących z rzucenia nałogu, ale także informację odnośnie sposób farmakologicznych i nie-farmakologicznych dotyczących możliwości rzucenia nałogu. Wykazano, że nawet niewielka (krótsza niż kilka minut) interwencja medyczna zwiększa szanse na rzucenie palenia. [4] Zalecana obecnie, minimalna wymagana krótka interwencja wymaga uwzględnienia kilku komponentów określanych jako „pięć P”:

 1. Pytaj pacjenta o palenie papierosów. 
 2. Poradź, aby pacjent zaprzestał palenia oraz poinformuj o zagrożeniach związanych z tytoniem i korzyściach wynikających z zaprzestania jego używania. 
 3. Przeprowadź ocenę gotowości do rzucenia nałogu. 
 4. Pomóż pacjentowi w zaprzestaniu palenia, udziel wsparcia, prowadź farmakoterapię, angażuj do pomocy pielęgniarkę z praktyki oraz rodzinę pacjenta
 5. Planuj i realizuj wizyty kontrolne, konsultacje telefoniczne, monitoruj efekty terapii, w razie potrzeby skieruj do bardziej intensywnego leczenia specjalistycznego. [5]

Obecnie potwierdzono skuteczność różnego rodzaju interwencji w rzucaniu palenia. W dużej mierze opierają się one na interwencjach psychologiczno-behawioralnych oraz na farmakologicznej redukcji objawów odstawienia nikotyny. [6] Na wybór rodzaju terapii, którą należy zastosować wpływa wiele czynników. Są to między innymi:

 • preferencje pacjenta,
 • skuteczność i tolerancja danej formy leczenia,
 • regionalna dostępność różnego rodzaju form terapii,
 • koszt terapii.

W odniesieniu do metod farmakologicznych najczęściej stosowane substancje obejmują preparaty takie jak:

 • cytyzyna  (częściowy agonista receptora nikotynowego) – alkaloid, którego działanie polega na selektywnym wiązaniu się z receptorami nikotynowymi, przy 7-krotnie większym niż nikotyna powinowactwie do receptora z jednoczesną zdolnością do stymulacji wydzielania dopaminy. Powoduje zniesienie objawów występujących w okresie po odstawieniu nikotyny. Największe przeprowadzone dotychczas badanie porównujące skuteczność cytyzyny z nikotynową terapią zastępczą wykazano, że po 1 miesiącu ciągła abstynencję od palenia wystąpiła u 40% uczestników otrzymujących cytyzynę i była o blisko 10% wyższa od występującej u pacjentów otrzymujących nikotynową terapię zastępczą. [7, 8]
 • nikotynowa terapia zastępcza (NRT) – preparaty dostępne w formie przezskórnej (plastry), formie doustnej (guma, pastylka do ssania, tabletki podjęzykowe, inhalator), a w niektórych krajach jako spray do nosa. 
 • wareniklina (częściowy agonista receptora nikotynowego) – skuteczność leku we wspomaganiu zaprzestania palenia wynika z częściowego działania agonistycznego warenikliny na receptor nikotynowy α4β2 – jej związanie z tym receptorem wywołuje efekt wystarczający do osłabienia objawów głodu nikotynowego i objawów abstynencyjnych. Wydaje się, że skuteczność leku jest porównywalna z wysokodawkową NRT. [9]
 • bupropion – wybiórczy inhibitor zwrotnego wychwytu katecholamin (noradrenaliny i dopaminy). Lek, który początkowo stosowany był w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych, dla którego w późniejszych badaniach wykazano istotną skuteczność we wspomaganiu zaprzestania palenia. [9]

Pomimo udowodnionej w badaniach klinicznych skuteczności rzucania palenia, opisane powyżej metody nie są dostępne lub znane większości osób uzależnionych. A nawet po prawidłowym wdrożeniu leczenia, jest ono długotrwale skuteczne u średnio 25% palaczy. [6] W krajach Europy zachodniej, nawet 80% palaczy nie próbuje i nie wyraża chęci zaprzestania palenia. Wynika to z wielu czynników, z których najważniejsze wydają się: brak odpowiedniej wiedzy, subiektywne przekonanie o braku możliwości rzucenia nałogu, trudna dostępności i wysokie koszty terapii.

Strategia redukcji ryzyka w rzucaniu palenia.

            Biorąc pod uwagę powyższe przeszkody w rzucaniu palenia oraz stosunkowo wysoki odsetek osób kontynuujących palenie, ważna wydaje się możliwość alternatywnego podejścia do problemu, które adresowane będzie do osób, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą całkowicie zaprzestać palenia. Omawiana strategia obejmuje redukcję szkód związanych ze stosowaniem wyrobów nikotynowych. Strategia zalecana obecnie przez Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych (PTChC) została przedstawiona na Rycinie 1.

Jak można zauważyć, omawiany schemat zaleca, aby w przypadku nieskuteczności innych form leczenia mających na celu całkowite zaprzestanie palenia, zachęcać pacjentów, aby zrezygnowali z palenia tradycyjnych papierosów, fajek, cygaretek czy cygar na rzecz stosowania produktów typu heat-not-burn (HnB), czyli systemów podgrzewania tytoniu bez jego spalania. Tego typu systemy powodują mniejsze zagrożenie zdrowotne i nie łączą się z aż tak niekorzystnym wpływem na zdrowie jak klasyczne papierosy. Istotny jest również fakt, że produkty te nie są dla osób niepalących produktami inicjującymi uzależnienie od nikotyny. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w Polsce 0,2% młodzieży wskazuje ten rodzaj produktów jako produkty inicjujące. [10]

Szacuje się, że całkowite zastąpienie tradycyjnych papierosów, innymi produktami nikotynowymi w ciągu 10 lat pozwoliłoby na zmniejszenie ilości przedwczesnych zgonów w samych tylko Stanach Zjednoczonych Ameryki o 1,6 do 6,6 miliona, co łącznie może przełożyć się na 20,8 miliona do 86,7 miliona mniej utraconych lat życia. [11] Przeprowadzona ostatnio, niezależna od wpływów przemysłu tytoniowego, publikacja pochodząca z renomowanych ośrodków badawczych (m. in. Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority), pokazała, że w porównaniu z tradycyjnym spalaniem tytoniu, stosowanie produktów HnB istotnie zmniejsza narażenie na 8 głównych karcynogenów zawartych w dymie tytoniowym. [12] W badaniu oszacowano, że łączne narażenie na te substancje było od 10 do 25 razy niższe przy stosowaniu HnB zamiast papierosów. Co zdaniem badaczy łączy się z istotnym wzrostem prognozowanej długości życia palaczy i zmniejszeniem ryzyka rozwoju nowotworów.

Co więcej, należy podkreślić, że przejście z tradycyjnych papierosów na produkty HnB może być pomostem do trwałego rzucenia palenia. Randomizowane badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało, że preparaty tytoniowe inne niż tradycyjne papierosy są dwukrotnie skuteczniejsze niż NRT w utrzymaniu długotrwałej abstynencji od palenia (18% w porównaniu z 9%) [13]. U nałogowych palaczy zastąpienie tradycyjnego papierosa produktem HnB łączy się z natychmiastowym zniesieniem objawów odstawienia oraz wysokim poziomem subiektywnej satysfakcji. [14] 

Podejście do produktów HnB jako substytutu papierosów umożliwiającego redukcję szkód związanych z paleniem (ang. harm reduction) od pewnego czasu uwzględniane jest także w oficjalnych stanowiskach instytucji publicznych. Według stanowiska Niderlandzkiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) „wydaje się uzasadniony wniosek, że używanie produktów HnB zamiast papierosów będzie wiązało się ze znacznym wydłużeniem oczekiwanej długości życia w podgrupie palaczy, którzy umrą na nowotwory. [15]

Z kolei specjaliści niemieccy wskazują, że: „Najlepsze, co palacze mogą zrobić dla swojego zdrowia, to natychmiast zaprzestać palenia. Jeśli nie jest to możliwe, zalecanym rozwiązaniem jest całkowite przejście na produkty alternatywne, które nie obejmują spalania tytoniu (e-papierosy, podgrzewacze do tytoniu, produkty nikotynowe bez tytoniu). Ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, że zmiana musi być całkowita bez kontynuowania palenia w tym samym czasie (podwójne stosowanie).” [16]

Do stosowania produktów HnB odniosła się także Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food & Drug Administration, FDA). [17] W swoim stanowisku FDA zezwoliła na określanie produktu IQOS koncernu Philip Morris International jako wyrobu tytoniowego o zmodyfikowanym ryzyku (modified risk tobacco products, MRTP), podkreślając, że stosowane w produkcie kontrolowane podgrzewanie tytoniu bez spalania, znacznie ogranicza produkcję związków szkodliwych i potencjalnie szkodliwych w porównaniu z dymem papierosowym. Agencja podkreśliła również, że całkowite przejście ze spalanych papierosów na system podgrzewania tytoniu IQOS znacznie zmniejsza narażenie organizmu na 15 wyszczególnionych szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z dymem papierosowym. Wskazano, że aerozol emitowany przez IQOS zawiera znacznie niższe poziomy potencjalnych czynników rakotwórczych i toksycznych substancji, które mogą uszkodzić układ oddechowy lub rozrodczy.

Podsumowując, u wszystkich osób palących lekarze i inny personel medyczny powinni prowadzić interwencje mające na celu całkowite zaprzestanie palenia tytoniu. Pomimo zastosowania wszelkich dostępnych obecnie metod leczenia, u części pacjentów rzucenie nałogu może okazać się niemożliwe. Rozwiązaniem mogącym ograniczyć niekorzystne skutki palenia tytoniu u osób niemogących zerwać z nałogiem są wystandaryzowane i przebadane produkty podgrzewające tytoń, które zmniejszają narażenie na szkodliwe związki powstające podczas procesu spalania tytoniu. Stosowanie wskazanych produktów powinno być obecnie traktowane jako jedna z mniej szkodliwych alternatyw dla tradycyjnych papierosów, a jednocześnie pomost pomiędzy farmakoterapią a całkowitą abstynencją. Właściwą informację na ten temat powinni otrzymywać wszyscy nałogowo palący pacjenci .

Rekomendacje dotyczące regulacji prawnych

Należy utrzymać rozróżnienie w przepisach fiskalnych pomiędzy papierosami tradycyjnymi a przebadanymi medycznie produktami nowatorskimi (HnB) i innymi przebadanymi produktami z nikotyną o zredukowanym ryzyku a także rozważyć podniesienie podatku akcyzowego na papierosy tradycyjne. Powyższe wpisuje się w kierunek wskazany przez International Agency for Research on Cancer w raporcie opublikowanym w 2019 r. [18]

Procedury wprowadzania na rynek produktów alternatywnych zawierających nikotynę powinny obejmować również ocenę potencjału redukcji ryzyka w przypadku mniejszej ekspozycji konsumenta na związki szkodliwe w porównaniu z dymem papierosowym. Jeśli całkowita delegalizacja produktów tytoniowych nie jest możliwa to odpowiednie oznaczanie przebadanych przez publiczne ośrodki naukowe alternatywnych produktów o takim potencjale pozostaje w interesie zdrowia publicznego. Wskazane rozwiązania mogą stanowić skuteczny krok w kierunku całkowitego wyeliminowania tradycyjnych papierosów z rynku.

Rekomendacje dla pacjentów palących

Optymalnym postępowanie dla palacza jest całkowite zerwanie z nałogiem. Jeśli nie jest to możliwe, zalecanym rozwiązaniem jest całkowite przejście na produkty alternatywne, które nie obejmują palenia tytoniu (przebadane systemy podgrzewania tytoniu, przebadane produkty nikotynowe bez tytoniu).

Ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest to, że zmiana musi być całkowita bez kontynuowania palenia w tym samym czasie (podwójne zastosowanie). Podwójne stosowanie może być dopuszczalne przez krótki okres przejściowy, ale musi zakończyć się jak najszybciej na korzyść całkowitej zmiany, ponieważ wiadomo, że palenie kilku papierosów dziennie nadal wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia (istnieje wykładniczy związek między konsumpcją papierosów a ryzykiem).

Palacze powinni sami wybierać między rodzajami produktów odpowiednich do zmniejszania ryzyka związanego z paleniem (inhalatory nikotyny, systemy podgrzewania tytoniu, gumy, spraye lub plastry z nikotyną) i najlepiej mieć możliwość jak najszybszego całkowitego przejścia na nie.

Piśmiennictwo:

 1. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2146
 2. Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. BMJ 2004;328:1519.
 3. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1223-1249. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30752-2.
 4. 2018 Wytyczne dotyczące leczenia uzależnienia od tytoniu. Europejska Sieć na rzecz Ograniczania Palenia Tytoniu (ENSP). http://elearning-ensp.eu/assets/guides/guidelines_2018_polish.pdf
 5. Harris S.K., Louis-Jacques J., Knight J.R., Screening and brief intervention for alcohol and other abuse. Adolescent Medicine: state of the art reviews 2014;25(1):126-156.
 6. Fiore, M.C. et al. (2008): Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. In: Public Health Service, USDH, Editor. 
 7. Karnieg T, Wang X. Cytisine for smoking cessation. CMAJ. 2018;190(19):E596. 
 8. Walker N, Howe C, Glover M, McRobbie H, Barnes J, Nosa V, Parag V, Bassett B, Bullen C. Cytisine versus nicotine for smoking cessation. N Engl J Med. 2014;371(25):2353-62. 
 9. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009329. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.
 10. https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Raport-koncowy-projekt-tyton-2020.pdf
 11. Levy et. al. (2017): Potential deaths averted in USA by replacing cigarettes with e-cigarettes. In: Tobacco Control, available online at: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/18. 
 12. Slob W, Soeteman-Hernández LG, Bil W, Staal YCM, Stephens WE, Talhout R. A Method for Comparing the Impact on Carcinogenicity of Tobacco Products: A Case Study on Heated Tobacco Versus Cigarettes. Risk Anal. 2020;40(7):1355-1366. 
 13. Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, Pesola F, Myers Smith K, Bisal N, Li J, Parrott S, Sasieni P, Dawkins L, Ross L, Goniewicz M, Wu Q, McRobbie HJ. A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. N Engl J Med. 2019;380(7):629-637. 
 14. Adriaens K, Gucht DV, Baeyens F. IQOSTM vs. e-Cigarette vs. Tobacco Cigarette: A Direct Comparison of Short-Term Effects after Overnight-Abstinence. Int J Environ Res Public Health. 2018 Dec 18;15(12):2902. doi: 10.3390/ijerph15122902. PMID: 30567400; PMCID: PMC6313326.
 15. Slob W, Soeteman-Hernández LG, Bil W, Staal YCM, Stephens WE, Talhout R. A Method for Comparing the Impact on Carcinogenicity of Tobacco Products: A Case Study on Heated Tobacco Versus Cigarettes. Risk Anal. 2020;40(7):1355-1366. 
 16. https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/Fachbereich_4/Forschung/ISFF/Veranstaltungen/Webinar_E-Zigaretten_2020/Positionspapier_E-Zigarette_final_12102020_EN_-_Kopie.pdf
 17. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-iqos-tobacco-heating-system-reduced-exposure-information
 18. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Scientific-Publications/Reducing-Social-Inequalities-In-Cancer-Evidence-And-Priorities-For-Research-2019